نقش زنبورعسل در افزایش محصولات کشاوزی

مراحل گردافشانی

زنبورعسل در جستجوی شهد روی درختان میوه از گلی به گل دیگر پرواز می کند. موهای فراوان بدنش هنگام جمع آوری شهد با گرده های گل (سلولها نری گل) تماس پیدا کرده و تعداد زیادی به آنها می چسبند که پس از پرواز به گل مجاور چند عددش بر روی مادگی آن انتقال یافته و تنها یکی از آنها ممادگی (تخم) را بارور و تبدیل به میوه می نماید.

گردافشانی
مراحل زنبورداری

 

اهمیت کندو در باغ

باغ سیبی که در آن تمام مراقبتهای لازم مانند شخم، کود، سمئاشی و … را انجام داده ولی زنبورعسل برای باروری گلها در نزدیکیهایش مستقر نشده باشد هکتاری حدود 5 تن محصول می دهد. استقرار 2 کندو با جمعیتهای قوی در همین باغ می تواند محصول را تا 50 تن سیب در هکتار و حتی بیشتر بالا ببرد.

اهمیت گردافشانی گل در ثابت بودن گل بودنش است. بدین معنی که هنگامی که زنبورعسل جمعآوری شهد را از روی گلهای سیب شروع کرد& دیگر به گلهای سایر درختان( مثلا گلابی یا هلو و …) که در نزدیکی یا داخل باغ سیبند توجهی نداشته و روی آنها نمی نشیند. تنها زمانی به سایر گلها روی می آورد که آخرین گل شهد دار سیب را بارور کرده باشد.

این یک از ویژگی های منحصر به فرد زنبورعسل است که همیشه باعث می شود که گرده یا همان نر گل بر روی مادگی همان گل بنشیند وبه اینصورت تبدیل به میوه و بذر می شود.

کندو در باغ

سایر جانداران گردافشان از بزرگترین گردافشان که مرغ مگس خوار است تا حشرات بسیار ریز همه فاقد این ویژگی گرانبها هستند. مثلا سایر زنبورهای غیر عسل درحالی که از گل درختی همچون آلو پرواز می کنند امکان دارد بر روی درخت دیگر چون سیب یا حتی گل بوته ای دیگر بنشینند و در این حالت واضج است که گرده گل آلو گل درخت سیب را بارور نمی کند و در نتیجه گردافشانی انجام نخواهد شد.

 

 

در حالت کلی در میوه ها و بذرها جمعا یک صد گردافشانی بوسیله ی باد انجام می شود و حدود 6 درصدگردافشانی توسط سایر جانداران گردافشان منهی زنبورعسل و 93 درصد گردافشانی تنها و تنها بوسیله ی زنبورعسل انجام می گیرد.،